ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง และอาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นวิทยากรสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดนิทรรศการต่อไป

 

 

Thai English